مراحل آزمون USMLE step 1

مراحل آزمون USMLE step 1

کتب آشنایی با مراحل آزمون USMLE
تمام پزشکانی که قصد ادامه‌ی ‌تحصیـــل و یـــا شــروع بـه ‌کار کشور آمریکا را دارند،

باید درسه مرحـله‌ی آزمون USMLE شرکت نموده و پـس از موفقیــت درایـن 3 آزمـــون بـه ادامه‌ی ‌تحصیل یـــا کار بپردازنـد.

بـه‌همیــن‌ منظور جهت آشنایــی با‌ این آزمـون، مراحل آن به‌ اختصار توضیح داده شده‌اند:
USMLE Step1
این آزمون یکی از سه آزمونی است که شما باید با موفقیت بگذرانید تــا به عنــوان یک پزشک مجاز درایالات متحده محسوب شوید

ساختار کلی آزمون:
آزمون CBT Step 1 شامل 7‌مرحله است، هر‌مرحله 60 دقیقه به ‌طول می‌انجامد و 46‌پرسش مطرح می‌شود، درمجموع این هفت مرحله شما

باید به 322‌پرسش پاسخ دهید.توجه: آزمون CBT Step1 درواقع نوع کامپیوتری شده‌ی همان آزمون کتبی است که قبلاً گرفته می‌شده است.
زمانی‌که داوطلب پاسخ به پرسش‌های یک مرحله را به اتمام می‌رساند، باید روی صفحه‌ی مانیتور کلیک کند تا به‌ مرحله‌ی ‌بعدی واردشود.

بعد‌ از وارد‌شدن به‌‌ مرحله‌ی‌ بعدی شما نمی‌توانید به‌ منظور تغییر پاسخ‌های خود در مرحله‌ی‌ قبلی

به‌ مرحله‌ی کامل‌شده‌ی‌ قبلی برگردید، فقط درطی زمان مشخص‌شده برای هر‌مرحله (60 دقیقه)

شما مجاز هستید تا پاسخ‌های پرسش‌های همان مرحله‌ی خود را تغییر‌داده یا اصلاح کنید(شکل1)

usmle-point1

مراحل آزمون USMLE

Computer Based Test)CBT )چگونه آزمونی است: به‌دلیل محیط منحصر به‌فرد آزمون CBT، قبل‌از روز آزمون آشنا‌شدن با اینکه

شرایط روز آزمون چگونه خواهد بود بسیار حائز اهمیت است.

اگر با این شرایط پیشاپیش آشنا شده باشید نیازی نخواهید داشت که الزاماً درمرحله‌ی آموزشی، که پانزده دقیقه طول خواهد کشید تا داوطلبان را با محیط و نحوه‌ی ‌آزمون آشنا‌ کنند، شرکت‌نمایید. درنتیجه‌ با انصراف از این مرحله‌ی آموزشی 15‌دقیقه به‌زمان استراحت خود می‌افزایید‌

(شکل1)توجه: داوطلبان شرکت در آزمون می‌توانند برای آشنایی بیشتر با ساختار آزمون‌CBT با 150‌پرسش تمرینی موجود روی وب‌سایت آزمون (www.usmle. org) مراجعه ‌کنند.

مراحل آزمون USMLE

توجه: برخی سوالات USMLE Step1 ممکن‌است حاوی شکل‌ها یا تصاویر رنگی باشند. این اشکال یا تصاویر معمولاً در‌سمت راست سوال قرار‌می‌گیرند.

توجه: نمونه‌ی تست‌های USMLE Step1 که شامل 150پرسش است روی وب‌سایت www.usmle.org قرار‌دارد.

توجه: آزمون‌Step1 درطی‌سال به‌استثنای دو‌هفته‌ی‌اول ژانویه و تعطیلات رسمی برگزار می‌شود.

دراین مراکز، آزمون در روزهای هفته به‌جز روزهای یکشنبه برگزار می‌شود.

شما می‌توانید برای شرکت در آزمـون ازطریق وب‌سایت (www.nbme.org)NBME اقدام کنید.

مراحل آزمون USMLE

به‌عبارت‌دیگر امتحان USMLE به‌جز تعطیلات همه روزه برگزار می‌شود.

چه زمانی باید برای آزمون ثبت نام کنم: اگرچه هیچ محدودیت زمانی برای ثبت‌نام در Step1 وجود ندارد،

باید سعی کنید حداقل شش‌ماه زودتر از روز مورد نظرتان برای ثبت نام اقدام کنید.

کجا می‌توانم در آزمون شرکت کنم: بعد از دریافت مجوز زمانبندی وتماس با مرکز آزمون، مکان آزمون شما تعیین می‌شود.

برای آگاهی از لیست مکان‌هایی که آزمون‌ در آنها بــرگــزار می‌شـــود بــه وب‌سایت www.prometric.comمراجعه نمایید.

چه نوع سوالاتی در آزمون مورد پرسش قرار‌می‌گیرند: متداول‌ترین سوالات، سوالات چند‌گزینه‌یی(MCQ) با تنها یک پاسخ صحیح است.

اغلب سوالات به‌صورت یک سناریوی کلینیکی یا یک پرسش مستقیم بدون هیچ سناریویی به‌همراه چند‌گزینه مطرح می‌گردند.

شما ‌باید یک گزینه را به‌عنوان بهترین پاسخ انتخاب کنید.

توجه: تقریباً سه چهارم سوالات Step1 با توصیفی راجع به یک بیمار آغاز می‌شود.

امتیاز آزمون چگونه محاسبه می‌شود: هر شرکت‌کننده‌ی Step1 یک گزارش الکترونیکی از امتیاز خود دراین آزمون دریافت می‌کند که شامل وضعیت قبولی یا مردودی، دوامتیاز و یک تصویر گرافیکی از نحوه‌ی عملکرد داوطلب می‌باشد.

توجه: متوسط امتیازStep1 برای دانشجویان پزشکی آمریکا از عدد‌200 درسال‌1991 به عدد221 درسال‌2010 افزایش یافته است.
NBME براساس تعداد کلی پاسخ‌های صحیح آزمون، دو امتیاز کلی را برای هر داوطلب مشخص می‌کند. امتیاز نخست یک امتیاز سه رقمی به عنوان امتیاز معیار است که متوسط آن221 و میزان انحراف استاندارد آن حدود23 است: و تنها امتیازی است که برای مدیران برنامه‌های رزیدنتی ارسال می‌شود. دومین امتیاز، یک امتیاز دو رقمی است که عدد 75 به‌عنوان حداقل نمره‌ی قبولی برای آن درنظر گرفته می‌شود و معادل امتیاز 188 برای امتیاز سه رقمی می‌باشد. این امتیاز دو رقمی فقط به بوردهای مجوز ایالتی گزارش‌می‌‌شود که احتمالاً امتیاز‌75 را به‌عنوان حداقل امتیاز قبولی در‌نظر می‌گیرند(شکل۲)

usmle-point2

مراحل آزمونUSMLE