گروه کتب

Review of Dermatology - پوست
1,299,200 تومان
910,000 تومان
150,000 تومان
Mayes
2,799,200 تومان
1,960,000 تومان
150,000 تومان
 رحلی Robbins & Kumar Basic Pathology 2023 11th - پاتولوژی
1,299,200 تومان
910,000 تومان
350,000 تومان
Netter Atlas of Neuroscience  2022 - نورولوژی
999,200 تومان
700,000 تومان
150,000 تومان
Fuster and Hurst
3,899,200 تومان
2,730,000 تومان
150,000 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

CT AND MRI OF THE WHOLE BODY HAAGA 3 Vol  2017 - رادیولوژی
4,199,200 تومان
2,940,000 تومان
150,000 تومان
Harrisons Manual of Medicine- 20th Edition-2020 - داخلی
1,999,200 تومان
1,400,000 تومان
150,000 تومان
Gunner Goggles Pediatrics 2019 - آزمون های امریکا Step 2
599,200 تومان
420,000 تومان
150,000 تومان
Dermatology Bolognia: 3-Volume 2018 - پوست
4,999,200 تومان
3,500,000 تومان
69,200 تومان