جزییات کتاب Red Book Atlas of Pediatric Infectious Diseases 2020

طبقه : اطفال

اطلس کتابهای قرمز بیماریهای عفونی کودکان

Red Book Atlas of Pediatric Infectious Diseases 2020

Red Book Atlas of Pediatric Infectious Diseases 2020 - اطفال

مشخصات کتاب

ISBN (شابک):

1610023501-9781610023504

قطع:

رحلی

ناشر:

American Academy of Pediatrics

تعداد صفحات:

900

سال و نوبت چاپ:

Fourth Edition -2020

نوع جلد:

هارد

قیمت خرید کتاب : 349,440 تومان

قیمت خرید نرم افزار : 69,200 تومان

جزییات بیشتر :

The fourth edition of this best-selling Red Book® image companion aids in the diagnosis and treatment of more than 160 of the most commonly seen pediatric infectious diseases. This edition features Zika virus, chikungunya, serious bacterial infections caused by Enterobacteriaceae, Moraxella catarrhalis, human parechovirus, rhinovirus, staphylococcal food poisoning, Staphylococcus aureus, coagulase-negative staphylococcal infections, Ureaplasma urealyticum, and Ureaplasma parvum.
 
Streamline disease recognition and clinical decision-making with hundreds of finely detailed color images, combined with updated step-by-step guidelines.
 
Concise text descriptions walk the reader through the diagnosis, evaluation, and management essentials for each condition.

 • Clinical manifestations
 • Epidemiology
 • Diagnostic tests
 • Etiology
 • Incubation period
 • Treatment

Contents include:

 • Adenovirus Infections
 • Bacteroides and Prevotella Infections
 • Bartonella henselae (Cat-Scratch Disease)
 • Candidiasis
 • Cystosporiasis (formerly Isosporiasis)
 • Diphtheria
 • Epstein-Barr Virus Infections (Infectious Mononucleosis)
 • Giardia intestinalis Infections (Giardiasis)
 • Human Herpesvirus 6 (including Roseola) and 7
 • Lyme Disease (Lyme borreliosis, Borrelia burgdorferi Infection)
 • Meningococcal Infections
 • Nocardiosis
 • Onchocerciasis (River Blindness, Filariasis)
 • Human Papillomaviruses
 • Pediculosis Capitis (Head Lice)
 • Pelvic inflammatory disease
 • Pneumococcal Infections
 • Rabies
 • Respiratory Syncytial Virus
 • Rocky Mountain Spotted Fever
 • Salmonella Infections
 • Shigella Infections
 • Group A Streptococcal Infections
 • Staphylococcus aureus
 • Syphilis
 • Tinea Corporis (Ringworm of the Body)
 • Trichinellosis (Trichinella spiralis)
 • Tuberculosis
 • Endemic Typhus (Flea-borne Typhus or Murine Typhus)
 • West Nile Virus
 • Zika virus

Plus much more...

 

ویرایش چهارم این پرفروش ترین همراه همراه با تصویر Red Book® در تشخیص و معالجه بیش از 160 مورد از بیماری های عفونی کودکان شایع در تشخیص و درمان کمک می کند. این ویروس شامل ویروس Zika ، chikungunya ، عفونت های جدی باکتریایی ناشی از انتروباکتریاسه ها ، Moraxella catarrhalis ، پارچوویروس انسانی ، رینوویروس ، مسمومیت غذایی استافیلوکوکی ، استافیلوکوکوس اورئوس ، عفونت های استافیلوکوک منفی کوآگولاز ، اوره پلاسماس اوره و ایتالیا و اوره

به رسمیت شناختن بیماری و تصمیم گیری بالینی با صدها تصویر رنگی با جزئیات دقیق ، همراه با دستورالعمل های گام به گام به روز.

توضیحات متن مختصر خواننده را از طریق تشخیص ، ارزیابی و ضروریات مدیریت برای هر شرایط قدم می گذارد.

تظاهرات بالینی
همهگیرشناسی
تست های تشخیصی
اتیولوژی
دوره نفهتگی
رفتار

مطالب شامل:

عفونت آدنوویروس
عفونتهای باکتریوئیدها و پرووتوتلا
Bartonella henselae (بیماری خراش گربه)
کاندیدیازیس
سیستوسپوریازیس (سابق ایزوسپوریازیس)
دیفتری
عفونت های ویروس Epstein-Barr (یکپارچه عفونی)
عفونت Giardia intestinalis (Giardiasis)
Human herpesvirus 6 (شامل رزولا) و 7
بیماری لایم (Lyme borreliosis ، Borrelia burgdorferi عفونت)
عفونتهای مننژوکوک
نوکاردیوز
انكوكرسيازيس (كور رودخانه ، فلاريازيس)
ویروس پاپیلومای انسانی
کاپیتیت پدیکولیوز (شپش سر)
بیماری التهابی لگن
عفونت های پنوموکوکی
هاری
ویروس سین سیشال تنفسی
تب منقوط کوههاى راکى
عفونت سالمونلا
عفونت شیژلا
عفونت های استرپتوکوکی گروه A
استافیلوکوکوس اورئوس
سیفیلیس
Tinea Corporis (کرم حلقه ای بدن)
Trichinellosis (Trichinella spiralis)
بیماری سل
Typhus Endemic (Typhus یا مورین تافی
ویروس نیل غربی
ویروس زیکا

به علاوه خیلی بیشتر ...

خريد کتاب پزشکي با تخفيف, usmle step 1 books, usmle step 2 books, usmle step 3 books,