گروه کتب

Robbins and Cotran Atlas of Pathology  2021 - پاتولوژی
7,992,000 تومان
559,440 تومان
89,200 تومان
Atlas of Diagnostic Endoscopy 2020 - داخلی گوارش
199,200 تومان
139,440 تومان
49,200 تومان
Paediatric Symptom and Sign Sorter 2019 - اطفال
249,200 تومان
174,440 تومان
49,200 تومان
2017 100Cases in Psychiatry - روانپزشکی
199,200 تومان
139,440 تومان
39,200 تومان
Newborn Surgery  Prem Puri 2 Vol 2018 - اطفال
949,200 تومان
664,440 تومان
69,200 تومان
Atlas of Clinical Nuclear Medicine  2014 - رادیولوژی
1,299,200 تومان
909,440 تومان
99,200 تومان
Color Atlas of the Autopsy  2017 - آناتومی
299,200 تومان
209,440 تومان
49,200 تومان

پربازدید ترین کتاب ها

Atlas of Diagnostic Endoscopy 2020 - داخلی گوارش
199,200 تومان
139,440 تومان
49,200 تومان
Atlas of Clinical Nuclear Medicine  2014 - رادیولوژی
1,299,200 تومان
909,440 تومان
99,200 تومان
Robbins and Cotran Atlas of Pathology  2021 - پاتولوژی
7,992,000 تومان
559,440 تومان
89,200 تومان
Lifestyle Medicine 2019 - داخلی
1,299,200 تومان
909,440 تومان
89,200 تومان
Newborn Surgery  Prem Puri 2 Vol 2018 - اطفال
949,200 تومان
664,440 تومان
69,200 تومان
Paediatric Symptom and Sign Sorter 2019 - اطفال
249,200 تومان
174,440 تومان
49,200 تومان
2017 100Cases in Psychiatry - روانپزشکی
199,200 تومان
139,440 تومان
39,200 تومان
GUIDE TO HEALTH INFORMATICS  2015 - بهداشت
599,200 تومان
419,440 تومان
69,200 تومان
ACUTE PAIN MANAGMENT  2021 - بیهوشی
399,200 تومان
279,440 تومان
69,200 تومان